De ECHOS Homes onderhouden structurele contacten met deze organisaties:

 

hvh

Hulp voor Helden/Stichting KPPR
Stichting KPPR bevordert het welzijn van mensen die militair en/of veteraan zijn, stimuleert aandacht, respect en waardering voor hen uit de samenleving en steunt welzijnsprojecten financieel.

 

mindef

Ministerie van Defensie
Het ministerie van Defensie is de belangrijkste partner voor Stichting ECHOS Homes. De ECHOS-Homes vervullen een taak in de bijzondere personeelszorg van Defensie met de functies: huiskamer, ontmoeting, vorming en ontwikkeling, vrijetijdsbesteding en sociale zorg. De ECHOS-Homes ontvangen jaarlijks een structurele bijdrage van Defensie voor hun dienstverlening.

 

prorege

Stichting Pro Rege Fietsevenementen
Sinds jaar en dag verzorgt deze stichting jaarlijkse toerfietstochten vanuit de ECHOS Homes of vanuit plaatsen waar voorheen militaire tehuizen stonden

 

vfonds

V-Fonds
Het V-Fonds steunt het werk van de ECHOS Homes als veteranen ontmoetingscentra.Het V-Fonds manifesteert zich meer en meer als maatschappelijk investeerder. De relaties met haar partners hebben niet alleen betrekking op het verstrekken van subsidies, maar verbreden en verdiepen zich. Zo maakt het V-Fonds mogelijk, dat er een landelijk systeen van 0-lijns ondersteuning van veteranen wordt gerealiseerd. De ECHOS Homes maken alle deel uit van dit systeem.

 

disk

DiSK-Veteranen
Defensie en vele particuliere organisaties zetten zich in voor de erkenning, waardering en indien nodig de zorg voor veteranen. Op de Digitale Sociale Kaart Veteranen staan organisaties die zich inzetten voor erkenning, waardering, nuldelijnsondersteuning en zorg voor veteranen en hun relaties.Het gaat daarbij om belangenbehartiging, informatieverstrekking, saamhorigheidsactiviteiten, reünies, sociale activiteiten, herdenken en ondersteuning bij de verwerking of hantering van psychosociale en psychische klachten na een ingrijpende gebeurtenis of de gevolgen daarvan.

 

veteraan

Stichting Veteraan en Thuisfront
Deze stichting is er voor Veteranen, militairen en hun thuisfront. Ooit hebben de genoemde doelgroepen besloten om iets bijzonders te gaan doen in bijzondere omstandigheden. Veteraan & Thuisfront vindt dat eervol en moedig en zijn dankbaar voor wat zij gedaan hebben of wellicht nog gaan doen. Zij zetten zich dagelijks in om de wereld te laten zien dat deze mensen, gewoon mensen zijn als ieder ander maar dan met een bijzondere ervaring. Of het nou gaat om de inzet tijdens een missie of de boel draaiende houden thuis. Zij hopen dat de veteranen, militairen en hun thuisfront, de schouderklop krijgen die zij verdienen. Zij proberen een wegwijzer te zijn voor hen met wie het even wat minder gaat en soms helpen zij met heel praktische zaken.

 

voc

 

Samenwerkende Veteranenontmoetingscentra
De VOC geven mede invulling aan de nieuwe veteranenwet, door zo dicht mogelijk op de veteranen en hun thuisfront actief te zijn. De samenwerkende V.O.C. bieden een plek voor ontmoeting, reünie, activering, luisterend oor, en nuldelijnsondersteuning. Welkom zijn, aandacht, gezelligheid en kameraadschap staan centraal. De samenwerkende V.O.C. kenmerken zich door kwaliteitsafspraken, omschreven in normeringen, handboek, convenant en intentieverklaring.

instituut

Veteraneninstituut
Het Veteraneninstituut is uitvoerder van een belangrijk deel van het Nederlandse veteranenbeleid. Het instituut biedt via het Veteranenloket toegang tot zorg voor en dienstverlening aan Nederlandse veteranen, dienstslachtoffers en hun gezinsleden. Daarnaast speelt het Veteraneninstituut een belangrijke rol in het uitdragen en stimuleren van maatschappelijke waardering voor de prestaties die veteranen in opdracht van politiek en samenleving hebben geleverd en voor de offers die daarbij werden gebracht. Ook verwerft en verspreidt het instituut kennis over onderwerpen die voor veteranen van belang zijn en bevordert het wetenschappelijk onderzoek hiernaar.

 

platform

Veteranenplatform
Het Veteranen Platform (VP) kwam in 1989 tot stand als een overkoepeling van tien veteranenorganisaties. Het als Stichting gestarte VP is in 2015 Vereniging geworden. Belangrijkste doelstelling was het gezamenlijk behartigen van Nederlandse veteranen. Aan deze doelstelling is nog niets gewijzigd. De kernwoorden “erkenning, waardering en zorg voor veteranen” zijn nog steeds actueel. Steeds meer veteranenverbanden sluiten zich aan bij het VP, inmiddels al 48. Samen vertegenwoordigen zij meer dan 70.000 individuele veteranen.